สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย แถลงข่าวการจัดงานมอบรางวัล “ดาวเมขลา” ประจำปี 2559 เพื่อเชิดชูเกียรติสื่อมวลชน ศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดง บุคคล องค์กรที่ทำคุณงามความดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะกุศล บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ