เมื่อวันที่ 5 กุมพาพันธ์ 2560 เวลา 14.00น. ท่านประธานฯ นิคม บุญวิเศษ
ได้มอบเครื่องวิทยุสื่อสารแม่ข่าย ให้กับกลุ่มจิตอาสาป้องกันพิทักษ์ป่าชุมชน บ.หนองบัว ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด