เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ พิธีมอบโล่เกียรติคุณ และโล่เชิดชูเกียรติ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะจังหวัดธรรมยุต และ ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ขับเคลื่อนโครงการ ” หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ” ดีเด่น โดย สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม, ประธานอำนวยการโครงสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยการใช้หลักธรรมทางพระพุธศาสนา ” หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ” และการประชุมเลขานุการเจ้าคณะจังหวัด และเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดธรรมยุต ณ หอประชุมราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ต. ไร่ขิงอ.สามพราน จ. นครปฐม วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นาย นิคม บุญวิเศษ ประธานบริหาร บริษัท บุญวิเศษคอร์ปอร์เรชั่น กรุ๊ป จำกัด ได้รับโล่เกียรติคุณในนามสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย