คุณนิคม บุญวิเศษ กรรมการที่ปรึกษา สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมงาน พิธีสมาทานศีลห้า ประชาเป็นสุข และ ถวายพระสีวลีมหาเถระ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร